Перекладач

Посібники для курсу ІКТ в освіті

Навчальна література
1. Microsoft PowerPoint 2003 для педагогічних працівників. Посібник до вивчення та практичної роботи для слухачів курсів підвищення кваліфікації. Для всіх форм навчання. / Укладачі: Покришень Д.А., Сподаренко І.Й., Шемет В.П. – Чернігів: ЧОІППО 2011. – 47 с.
2. Збірник завдань з Microsoft Office 2010. Посібник до вивчення та практичної роботи / автори: Д.А. Покришень, Ю.О.Крєпкий, І.Й.Сподаренко, І.Т.Атрошенко, О.П.Дрозд, Ю.М.Кліменко, С.І.Прищеп. – ТОВ НВП «Інтерсервіс», Чернігів. 2013. – 136 с. (лист МОН №1/9-792 від 11.11.2013)
3. ІКТ для вчителів математики та фізики : посібник для вчителів / Д.А. Покришень. – Чернігів: Видавець Лозовий В., 2013. – 106 с.
4. Інформаційно-комунікаційні технології для педагогічних працівників (практичний курс). / укл. Покришень Д.А., Закревська Є.С., Корнієць О.М., Літош Ю.М., Ракута В.М., Тихоненко О.О.– Чернігів: ЧОІППО, 2011. – 62с.
5. Інформаційно-комунікаційні технології для педагогічних працівників. Посібник до вивчення та практичної роботи для слухачів курсів підвищення кваліфікації. Для всіх форм навчання. / укл. Покришень Д.А., Закревська Є.С., Корнієць О.М., Літош Ю.М., Ракута В.М., Тихоненко О.О. – Чернігів: ЧОІППО, 2011. – 82 с.
6. Матеріали всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Інформаційні технології в навчальному процесі 2013». Частина 1 /             укл. Д.А.Покришень, О.О.Ємець. – Чернігів: ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, 2014. – 78 с.
7. Матеріали всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Інформаційні технології в навчальному процесі 2013». Частина 2 / укл. Д.А.Покришень, Я.В.Кульченко. – Чернігів: ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, 2014. – 78 с.
8. Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції «Інформаційні технології в навчальному процесі 2012» м. Чернігів, ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, 19-23 грудня 2012 року.
9. Олімпіада з інформаційних технологій 2011-2013. Microsoft Office 2010. Посібник до вивчення та практичної роботи / автори: Д.А. Покришень, Є.С. Закревська, О.М. Корнієць, Ю.М. Літош, В.М. Ракута, Є.Ю. Носенко, А.П. Сук, О.О. Тихоненко. – Чернігів. ТОВ НВП «Інтерсервіс»: 2013. – 114 с. (лист МОН №1/9-791 від 11.11.2013).
10. Основи баз даних. СУБД Access 2010 (2013). Посібник до вивчення та практичної роботи / автори: Д.А. Покришень, Ю.О.Крєпкий, І.Т.Атрошенко, О.П.Дрозд, І.Й.Сподаренко. – ТОВ НВП «Інтерсервіс», Чернігів. 2013. – 225 с. (лист МОН №1/9-793 від 11.11.2013)
11. Покришень Д. А. Інформаційно-комунікаційні технології для працівників освіти. Посібник до вивчення та практичної роботи для слухачів курсів підвищення кваліфікації всіх форм навчання / Д. А. Покришень, В. М. Ракута – Чернігів: ЧОІППО ім. К. Д. Ушинського, 2013. – 98 с.
12. Початок роботи з Web документами. Посібник до вивчення та практичної роботи для слухачів курсів підвищення кваліфікації. Для всіх форм навчання. / укл. Покришень Д.А. – Чернігів: ЧОІППО, 2011. – 88 с.
13. Ракута В. М. Microsoft Office PowerPoint 2007 (2010) для педагогічних працівників: навчальний посібник. / В. М. Ракута. – Чернігів: ЧОІППО ім. К. Д. Ушинського, 2012. – 43с.
14. Ракута В. М. ІКТ для вчителів математики. Microsoft Word 2007 (2010), Advanced Grapher, Графіки. / В. М. Ракута.  – Чернігів: ЧОІППО ім. К. Д. Ушинського, 2012. – 45 с.
15. Ракута Вік. М. Використання засобів мультимедіа у позакласній роботі з математики та інформатики: методичний посібник. / Вік. М. Ракута, В. М. Ракута – Чернігів: ЧОІППО ім. К. Д. Ушинського, 2013. – 39 с.
 16. Ракута В. М. Збірник завдань та видів робіт з використання ІКТ у навчальному процесі для вчителів математики: посібник для вчителів  / укладач  В.М. Ракута – Чернігів: ЧОІППО ім. К. Д. Ушинського, 2014. – 51 с.
17. Тематичний «Годинник». Методичний посібник / упорядник: Є.Ю. Носенко – Чернігів: ЧОІППО ім. К. Д. Ушинського, 2013. – 43 с.
18. Технологія веб-дизайну: посібник до вивчення та практичної роботи для слухачів курсів підвищення кваліфікації. Для всіх форм навчання / укл. Є.С Закревська – Чернігів: ЧОІППО ім. К.Д. Ушинського, 2013. – 109 с.
19. Антонов, В.М. Інтернет: енциклопедичне видання / Антонов В.М. .; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання. – К.: Комп’ютер, 2008. – 128 с.
20. Башмаков А. И., Башмаков И. А. Разработка компьютерных учебников и обучающих систем. — М.: Информационно-издательский дом «Филин», 2003.- 616 с.
21. Богатырь Б.Н. Система образования России как объект информатизации // Школа-семинар «Создание единого информационного пространства системы образования» (г. Москва, 3-5 нояб. 1998 г .). – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 1998.
22. Давиденко А. А., Ракута В. М. Дидактическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в условиях информатизации сферы образования. Современное образование: преемственность и непрерывность образовательной системы «школа-вуз»: Материалы международной научно-методической конференции: УО «ГГУ им. Ф. Скорины»;– Гомель, – 2006г. –  с.158-160.
23. Джон Росс, Келли Л. Мзрдок. Персональный компьютер. Библия пользователя. : Пер. с англ. – М. : ООО "И.Д. Вильямс", 2009. – 832 с.
24. Жук Ю.О. Системні особливості освітнього середовища як об’єкту інформатизації // Післядипломна освіта в Україні. – 2002. – № 2. – С. 35 – 37.
25. Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» від 9 січня 2007 року № 537-V.– http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
26. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 192 с.
27. Копичко С. М. Системне програмне забезпечення: енциклопедичне видання: навчально-методичний посібник / Копичко С.М., Макаров С.М. – К.: Комп’ютер, 2008. – 128с.
28. Копыл В. И. Поиск в Интернете. – М.: ACT, Мн.: Харвест, 2006. – 64 с.
29. Кремень В.Г. Суспільство знань і якісна освіта // Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик «Освіта», № 13 – 14, 21–27 березня 2007 р.
30. Ланде Д. В. Поиск знаний в Internet. Профессиональная работа.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 272 с.
31. Літош Ю.М. Основи інформаційно-комунікаційних технологій: Навчально-довідковий посібник. - Чернігів: ОІППО, 2005. – 58 с.
32. Малихін А. Тести у навчальному процесі сучасної школи // Рідна школа. – 2001. - №8.
33. Михайлычев Е.А. Дидактическая тестология. Научно-методическое пособие. – М.: Народное образование, 2001.
34. Морзе Н. В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група BHV, 2008. – 352 c .
35. Образовательные ресурсы сети интернет для основного общего и среднего (полного) общего образования. Каталог. Выпуск 5. – М.: ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций», 2008. – 79 с.
36. Основи Інтернету: Навч. посіб. / О. М. Левченко, І. О. Завадський, Н. С. Прокопенко. – 2 вид., допов. та дооп. – К.: Вид. Группа BHV, 2009. – 288 c .
37. Основи комп’ютерної техніки: Компоненти, системи, мережі: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. О. Кравчук, В. О. Шонін. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка»»: Видавництво «Каравела», 2005. – 344 с.
38. Основи створення комп’ютерних презентацій: [Навч. посіб.] / О. М. Левченко, І. В. Коваль, І. О. Завадський–К.: Вид. Группа BHV, 2009. – 368 c .
39. Патаракін Є.Д. Створення учнівських, студентських і викладацьких спільнот на базі мережевих сервісів Веб 2.0.- К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2007.- 88 с.
40. Ракута В. М. Основи інформаційних технологій (Інформаційна система. Основи роботи з ОС Windows. Графічний редактор. Текстовий редактор). Навчальний посібник. – Чернігів: ЧОІППО, 2005.
41. Ракута В. М. Практичні завдання з основ ІКТ (Інформаційна система. Основи роботи з ОС Windows. Графічний редактор. Текстовий редактор). Навчальний посібник. – Чернігів: ЧОІППО, 2007.
42. Ракута В. М. Проблеми інформатизації шкільної освіти. Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2008. - №4(68). – ст. 3-6.
43. Ракута В. М. Створення та використання ЕЗНП – необхідної складової сучасного навчального середовища. Наукові   записки.   –   Випуск   82. – Серія:   Педагогічні   науки. Кіровоград: РВВ КДПУ їм. В. Винниченка. – 2009. – Частина 1. стор. 193 – 196.
44. Ракута В. М., Ракута Вікт. М. Використання засобів мультимедіа у позакласній роботі. Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2007. - №6(62). – ст. 38-40. 
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
1. ikt-cn.org Web-сайт кафедри
2. iktkurs2012.blogspot.com блог «Курси ІКТ»
3. children-design.blogspot.com «Комп’ютерна творчість»
4. choippo.edu.ua сайту інституту
5. dist.org.ua сайт дистанційної форми навчання
6. sites.google.com/site/osvitnires/ «Освітні ресурси Інтернету»
7. sites.google.com/site/matematikaonlajn/ «Математика  в школі онлайн», «Інформатика в школі»,
8. sites.google.com/site/geogebrachernigiv/ «GeoGebra в Україні», «Інститут GeoGebra Чернігів, Україна»
9. sites.google.com/site/biblkompmod/ «Бібліотека комп'ютерних моделей» (для україномовних користувачів), "Библиотека компьютерных моделей" (для російсько-мовних користувачів).
10. tvorchistd.blogspot.com блог « Розвиток творчої дитини»
11. Proforientator.info колекція електронних освітніх ресурсів профорієнтаційної тематики
12. lib . iitta . gov . ua – Електронна  бібліотека НАПН України
13. nbuv . gov . ua – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. На сайті є посилання на інші електронні бібліотеки та ресурси. 
Періодичні фахові електронні видання
1. journal.iitta.gov.ua – Інформаційні технології і засоби навчання. Журнал внесено до "Переліку наукових фахових видань України". Галузь:   педагогічні науки.
2. ite.ksu.ks.ua – Збірник наукових праць "Інформаційні технології в освіті" (ІТО). Журнал внесено  Вищою атестаційною комісією України (14 квітня 2010 р.) до переліку наукових фахових видань України в галузі «Педагогічні науки».
 Іноземні фахові електронні видання
1. journals.agh.edu.pl – Computer Science Journal AGH University of Science and Technology. Журнал присвячений інформаційним технологіям.
2. sciencedirect.com – ScienceDirect наукова база даних містить понад 11 мільйонів текстів статей журналів і книжкових глав.
3. sciencedirect.com/science/browse/sub/computerscience – розділ журналу, що стосується комп’ютерних наук.
4. springer.com – зібрання більше 400 електронних журналів різного профілю.
5. springer.com/education+%26+language?SGWID=0-40406-0-0-0 – розділ, що стосується журналів про освіту та мову.
6. springer.com/computer?SGWID=0-146-0-0-0   – розділ, що стосується журналів комп’ютерних наук.
7. thescipub.com – добірка журналів різного природничо-математичного спрямування.
8. thescipub.com/jcs.toc – Journal of Computer Science спрямовано на публікацію наукових статей з теоретичних основ інформації та обчислень, практичних методів для їх реалізації та застосування в комп'ютерних системах .
9. journal.info.unlp.edu.ar/journal – The Journal of Computer Science and Technology (JCS&T)  – міжнародний журнал сприяння поширенню оригінальних досліджень і технологічного досвіду реалізації в області комп'ютерних наук, інженерії, та інформаційних систем.

10.comjnl.oxfordjournals.org – The Computer Journal є одним з найстаріших журналів, обслуговуючих всі галузі академічної спільноти інформатиків.  

Комментариев нет:

Отправить комментарий