Перекладач

Cклад кафедри

Покришень Дмитро Анатолійович - завідувач кафедри 

Дата народження:
20.08.1982
Освіта:
Чернігівський Державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка:
2004 р. – диплом спеціаліста з відзнакою про вищу освіту за спеціальністю „Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика та основи інформатики”, кваліфікація – вчитель фізики та основ інформатики;
2005 р. – диплом магістра з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю „Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика”, кваліфікація – магістр педагогічної освіти, викладач фізики.
2010р. – аспірантура Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, інститут інформатики.
2010 – захист дисертаційного дослідження за спеціальністю 13.00.02 теорія та методика навчання (інформатика). Кандидат педагогічних наук.
Наукові інтереси:
проблеми дистанційної освіти у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників, фундаментальні знання з ІКТ, формування мобільності слухачів кірсів.
                           Давиденко Андрій Андрійович -  професор
Давиденко А. А. –доктор педагогічних наук (тема докторської дисертації: «Теоретичні та методичні засади розвитку творчих здібностей учнів у процесі навчання фізики» - 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика); тема кандидатської дисертації: «Експериментальні задачі як засіб підвищення рівня та якості знань учнів з фізики»), професор.
Коло наукових інтересів: розвиток творчих та дослідницьких здібностей людини, винахідництво, дозиметрія, методика постановки та розв’язування задач з фізики, дослідницькі лабораторні робот з фізики, застосування фотографії та відео зйомки в наукових дослідженнях та методиці викладання природничо-математичних дисциплін, дослідницькі та творчі проекти учнів та вчителя, створення мультимедійних дидактичних засобів. Створені ним названі вище засоби користуються попитом у США, Німеччині та інших країнах дальнього зарубіжжя.
Хобі: бджільництво, садівництво, наукова та художня фотографія та відео зйомка, риболовля, подорожування.
Ініціатор започаткування (автор проекту) та голова журі Всеукраїнських турнірів юних винахідників і раціоналізаторів (1998), ініціатор започаткування (автор проекту) та голова журі Всеукраїнських конкурсів юних дослідників та винахідників «Едісони ХХІ століття» (2006), незалежний науковий експерт Всеєвропейського турніру юних природодослідників, член журі Всеукраїнських олімпіад юних фізиків та Національного етапу конкурсу «Intel-Tehno Ukraine», автор понад 230 наукових та науково-методичних праць, винахідник, член двох спеціалізованих рад із захисту дисертацій. Керує роботою дисертантів в Україні та Республіці Білорусь. Здійснює експертизу дисертацій. Виступає опонентом під час захисту дисертацій. Член редколегії декількох вітчизняних та закордонних наукових видань.
У 2014-2015 рр. проходив навчання в Республіці Польщі (88 ак.год.) в рамках Польсько-Українського проекту «Шкільна академія підприємливості», по закінченню якого отримав Сертифікат Тренера компетенції, підприємливості та інноваційності.
Давиденко Павло Андрійович старший викладач
Давиденко П. А. закінчив Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій за спеціальністю «Телекомунікаційні системи та мережі» та здобув кваліфікацію: науковий співробітник (електроніка та телекомунікації), викладач вищого навчального закладу, інженер в галузі електроніки та телекомунікацій». Винахідник. У 2002 році нагороджений Золотою медаллю Всесвітньої організації інтелектуальної власності – WIPO (м. Женева) у номінації «Кращий молодий винахідник». Виконує наукове дослідження на тему «Підготовка вчителя фізики до роботи з творчо обдарованими учнями» (тема кандидатської дисертації затверджена на засіданні Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень НАПН України. Результати досліджень доповідав на наукових конференціях в Києві, Луцьку, Ужгороді, Санкт-Петербурзі, Кишиневі. Вони ж опубліковані в 16-ти  наукових та науково-методичних працях у вітчизняних наукових виданнях, наукових виданнях ближнього зарубіжжя та країнах Євросоюзу.
Коло наукових інтересів: Винахідництво (науково-технічна творчість), підготовка вчителя фізики до роботи з творчо обдарованими учнями, створення мультимедійних дидактичних засобів.
Хобі: Фото та відео, бджолярство, подорожування.
                           Євтушенко Наталія Василівна  - доцент, кандидат                                                                       педагогічних наук

Дата народження – 04.06.1968р.
Коло наукових інтересів: проблеми змісту, структури, форм, методів і засобів післядипломної освіти вчителів; розвиток професійних і ключових компетентностей сучасного педагога; методика викладання математики,    інформатики та економіки; використання інформаційних технологій у професійній діяльності вчителя.
Євтушенко Н.В. з відзнакою закінчила Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю математика та інформатика. Має другу вищу економічну освіту. Закінчила Чернігівський державний технологічний університет за спеціальністю «Облік і аудит».  Тривалий час працювала вчителем інформатики в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №19 Чернігівської міської ради. Займала посаду заступника   директора з навчально-виховної роботи. Присвоєно педагогічне звання  «учитель-методист». Протягом 2006-2014 рр. працювала методистом інформатики у відділі природничо-математичних дисциплін Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  імені К.Д. Ушинського. Закінчила аспірантуру Київського національного   університету імені М.П. Драгоманова. У 2014 р. захистила дисертацію на тему: «Розвиток загальнокультурної компетентності вчителів математики у системі післядипломної освіти» (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).
 З вересня 2014 р. працюю на кафедрі. На посаді доцента з вересня 2015 н.р. Робота проводилася відповідно до планів затверджених кафедрою протягом 2014-2018 рр.
ІННОВАЦІЙНА ТА ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Упровадження тренінгових технологій як ефективного засобу розвитку загальнокультурної компетентності педагогічних працівників у процесі їх навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів.
                        Олексієнко Сергій Олександрович – доцент 

Дата народження: 24.09.1981
Освіта:
Чернігівський державний технологічний університет
2002 рік – диплом бакалавра з відзнакою за напрямом підготовки  “Інженерна механіка”
2003 рік – диплом магістра за спеціальністю “Технологія машинобудування”
2007 рік – захист дисертації за спеціальністю 05.02.01 Матеріалознавство.
Опубліковано більше 20 робіт, 1 патент, 1 навчальний посібник з грифом  Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту.
Наукові інтереси:
використання автоматизованих систем у педагогічних працівників на курсах підвищення кваліфікації, проблеми ефективного впровадження програмних продуктів вчителів технологій, креслення та профільного навчання у навчально-виховному процесі.
Матюшкін Максим Володимирович – доцент 

Дата народження:23.02.1972
Освіта:
Перша: вища, Санкт-Петербурзький Інститут точної механіки та оптики (1989-1995), кваліфікація – «інженер-теплофізик».
Друга: вища, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.К.Д.Ушинського (2011-2013), кваліфікація – «практичний психолог».
2005 р. – захистив дисертаційне дослідження зі спеціальності «технічна теплофізика та промислова теплоенергетика». Кандидат технічних наук.
14 статей, опублікованих у наукових журналах і матеріалах конференцій, 7 патентів України на винаходи.
Наукові інтереси:
Психологічні аспекти в методиці навчання використанню ІКТ в педагогічній діяльності.
Корнієць Олександр Миколайович  - старший викладач

Дата народження:
05.02.1984
Освіта:
Закінчив Чернігівський Державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка:
2006 р. – диплом спеціаліста про вищу освіту за спеціальністю „Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи інформатики”, кваліфікація – вчитель математики та основ інформатики;
2007 р. – диплом магістра про повну вищу освіту за спеціальністю „Педагогіка і методика середньої освіти. Математика”, кваліфікація – магістр педагогічної освіти, викладач математики.
2014 - аспірант інституту інформаційних технологій та засобів навчання при АПН України.
Наукові інтереси:
впровадження дистанційного навчання в післядипломній педагогічній освіті, підвищення кваліфікації педагогічних працівників у між курсовий період за допомогою платформи Moodle, проблеми ефективного впровадження вчителями новітніх педагогічних програмних засобів у навчально-виховному процесі.
Напрями дослідження:
підвищення інформаційно-комунікаційних компетентностей педагогічних працівників у між курсовий період за допомогою платформи Moodle
Ракута Валерій Михайлович  - старший викладач

Дата народження:
18.09.1963
Освіта:
Закінчив Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка (1990 рік) за спеціальністю «Математика», кваліфікація «Вчитель математики інформатики та обчислювальної техніки».
Наукові інтереси:
використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ). Підготовка педагогічних працівників до використання ІКТ у навчально-виховному процесі ЗНЗ. Використання ІКТ в процесі вивчення математики у ЗНЗ.
Напрями дослідження:
підготовка вчителів математики до використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів.
Закревська Євгенія Сергіївна - старший викладач

Дата народження:
20 серпня 1983 рік.
Освіта:
Чернігівський Державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка:
2005р. – диплом спеціаліста про вищу освіту за спеціальністю „Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика та основи інформатики”, кваліфікація – вчитель фізики та основ інформатики;
2006 р. – диплом магістра про повну вищу освіту за спеціальністю „Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика”, кваліфікація – магістр педагогічної освіти, викладач фізики.
2008 р.  -  аспірантка інституту інформаційних технологій та засобів навчання при АПН України.
Наукові інтереси:
Педагогічні умови підвищення кваліфікації вчителів щодо запровадження здорового способу життя учнів в інформаційному освітньому середовищі.
Сук Андрій Петрович – старший викладач

Дата народження:
09 лютого 1988.
Освіта вища:
Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка, 2010 р.
Наукові інтереси:
                          Літош Юрій Миколайович – старший викладач
Дата народження:
Освіта:
Наукові інтереси:
Напрями дослідження:
Сухоліт Юлія Юріївна - старший викладач
Дата народження: 16 жовтня 1986 року
Освіта:
У 2009 році закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти. Викладача математики. Вчителя основ інформатики з відзнакою.
З 2010 року по 2013 рік навчалась в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова зі спеціальності 01.01.01 - алгебра і теорія чисел.
Наукові інтереси: Нестандартні задачі з математики. Прийоми і методи їх розв’язання. Фрактальний аналіз.
Напрями дослідження: Нестандартні задачі та оптимальні методи для їх розв’язання. Лінійні комбінації числових фрактальних множин (трійково-пятіркова система числення)
Пронікова Ірина Вікторівна старший викладач

Дата народження: 06.08.1962
Освіта: вища, Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка, спеціальність «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності» (1979-1983), кваліфікація – «економіст».
Тренер компетенції підприємливості та інноваційності,  2013-2015 р.р Осередок Розвитку Освіти (ОРЕ) Республіка Польща (323 ак.год.).
Наукові інтереси: прикладна економіка, проблеми економічної освіти та виховання, підготовка вчителя до виховання підприємливості та формування фінансової грамотності старшокласників у освітньому процесі.
Напрям дослідження: «Розвиток шкільної економічної освіти в Україні (кінець ХХ - початок ХХІ століття)» тема кандидатської дисертації затверджена на засіданні Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології в Україні.  
Тихоненко Оксана Олексіївнастарший викладач
Дата народження: 15.01.1974
Освіта: перша вища – Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Вчитель математики, інформатики та обчислювальної техніки»; друга вища – Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського за спеціальністю «Практичний психолог у напрямку педагогічна освіта».
Наукові інтереси: проблеми підготовки вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти до викладання інформатики у початковій школі за оновленою Програмою та в розрізі концепції “Нової Української школи»; підвищення кваліфікації вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти щодо поглибленої та олімпіадної підготовки учнів з математики та інформатики; ефективне використання вільного програмного забезпечення вчителями в освітньому процесі та створення власних програмних засобів для реалізації навчально-виховного процесу; застосування навчальних мов програмування у школі як засіб пропедевтики, формування алгоритмічного, системного стилю мислення учнів

Напрями дослідження: виконується наукове дослідження на тему «Підготовка вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти до навчання інформатики у початковій школі» (тема кандидатської дисертації затверджена на засіданні Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень НАПН України).
Ячний Геннадій Миколайовичстарший викладач
Дата народження:
Освіта:
Наукові інтереси:
Напрями дослідження:Комментариев нет:

Отправить комментарий